తిరుమలలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం

ఆంధ్రప్రదేశ్ చిత్తూరు

SSV NEWS

తిరుమల కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు వచ్చే మంగళవారం రోజున స్వామి ఆలయాన్ని సుమారు 10 రకాల సుగంద లేపనాలతో సుబ్రం చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *